fbpx

Millainen on hyvä työsopimus?

Työsopimus kannattaa aina laatia kirjallisesti. Kirjallinen sopimus turvaa sekä työnantajan että työntekijän etuja. Työsopimuksessa kaikesta ei ole mahdollista sopia vapaasti, sillä osa työlainsäädännöstä on työnantajaa pakottavaa. Laadimme yrityksellesi työsopimukset ammattitaitoisesti ja tarvittaessa tarkastamme yritykselläsi jo käytössä olevat työsopimuspohjat ja -luonnokset.

mikä on Työsopimus

Työsopimus on sopimus, jolla sovitaan työn tekemisestä vastiketta vastaan toiselle tämän johdon ja valvonnan alaisena. Vastikkeen ei aina tarvitse olla rahapalkkaa. Työnantajan työnjohto-oikeudesta huolimatta, työnantaja ei saa vaatia työntekijää toimimaan lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Työsopimuksessa työnantaja ja työntekijä sopivat työsuhteen ehdoista. Siinä käydään läpi kummankin osapuolen keskeisimmät oikeudet ja velvollisuudet. Keskeisin työntekijää koskeva velvoite on työnteko ja työnantajan keskeisin velvoite on palkanmaksu. Työsuhteeseen liittyy kuitenkin monia asioita, joista on hyvä sopia. Sopimuksessa harvoin sovitaan kaikista työsuhteen ehdoista. Osa työsuhteen ehdoista voi syntyä myös konkludenttisesti eli hiljaisen hyväksymisen kautta. Työsopimuksen lopullinen sisältö määrittyykin kokonaisuudessaan usein työsuhteen aikana. Keskeisistä ehdoista on kuitenkin aina hyvä sopia jo työsopimuksessa. Myös työsuhteen kestosta tulee mainita sopimuksessa. Jos sopimusta ei ole tarkoitettu määräaikaiseksi, on se toistaiseksi voimassa oleva.

 • Työsopimus voidaan solmia kirjallisesti, suullisesti tai sähköisesti.
 • Työsopimuslaki ja muut työsuhteeseen sovellettavat lait sekä alakohtainen työehtosopimus määrittävät työsopimuksen minimiehdot.
 • Laissa säädetään tietyistä ehdoista, jotka ovat työnantajaa pakottavia, vaikka niistä ei olisikaan sovittu työsopimuksessa.

Suullinen työsopimus

Onko suullinen työsopimus sitova? Kyllä. Suullinen sopimus on yhtä lailla pätevä ja kumpaakin osapuolta sitova kuin kirjallisesti laadittu sopimus. Laki ei siten velvoita laatimaan sopimusta kirjallisessa muodossa. Muutoin kuin kirjallisessa muodossa solmittuun työsopimukseen liittyy kuitenkin riskejä.

Työsuhde voi kestää vuosia tai jopa vuosikymmeniä. Myöhemmin voi olla vaikea näyttää, mitä on sovittu ja osapuolet voivat muistaa asiat eri tavalla. Työnantaja ja työntekijä ovat voineet myös ymmärtää jonkin asian jo alusta alkaen eri tavalla. Suullisesti solmittu sopimus lisää siten riitaisuuksien mahdollisuutta. Suullisesti tai hiljaisesti solmitun työsopimuksen ehtojen toteen näyttäminen jälkikäteen on vaikeampaa kuin kirjallisesti laaditun sopimuksen.

Työsopimus tulee laadittua helposti suullisesti tilanteissa, joissa työnantaja ja työntekijä ovat tuttuja toisilleen. Tulevaisuutta on vaikea ennustaa ja aina on mahdollista, että erimielisyyksiä syntyy sopimuksen sisällöstä. Tästä syystä sopimus kannattaa laatia kirjallisesti silloinkin, kun työnantaja ja työntekijä ovat kavereita tai läheisiä.

Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisena

Kirjallinen työsopimus tuo kummallekin osapuolelle turvaa. Mahdolliset erimielisyydet joudutaan ratkomaan pakottavan lainsäädännön, mahdollisesti sovellettavan työehtosopimuksen sekä työsopimuksen sisällön perusteella. Jos sopimusta ei ole laadittu kirjallisesti, on sovitut ehdot vaikea näyttää toteen. Sopimuksia koskevat riidat eivät ole millään lailla tavattomia – päinvastoin, niistä riidellään tuomioistuintasollakin yllättävän usein. Kirjallinen sopimus on vahva todiste siitä, mikä työsopimuksen sisältö on. Sillä on siten merkittävä rooli etenkin riitatilanteissa.

Vaikka olemme tässä artikkelissa korostaneet laatimaan työsopimukset aina kirjallisesti, mitään estettä ei ole sille, että ehdoista neuvotellaan ja keskustellaan ensin suullisesti. Näin usein tapahtuukin käytännössä. Tärkeää kuitenkin on, että neuvottelujen tuloksena syntyneet ehdot kirjataan lopulta työsopimukseen. Työsopimuksessa voi olla järkevää käyttää myös liitteitä esimerkiksi palkan määräytymiseen liittyen. Näin työsopimuksesta tulee helpommin ymmärrettävä.

Sähköinen työsopimus

Työsopimus voidaan laatia myös sähköisesti esimerkiksi sähköpostin välityksellä. Sähköisesti laadittu sopimus on aina suullista sopimusta parempi. Sähköisesti allekirjoitettu asiakirja on nykypäivää. Se nopeuttaa prosessia ja voi säästää työaikaa huomattavasti niissä firmoissa, joissa dokumentteja käsitellään paljon vuosittain. Lisäksi digitaalinen allekirjoitus on luotettava ja juridisesti yhtä pätevä kuin käsin kirjoitettu. Allekirjoituksen laatija vahvistaa identiteettinsä mobiilivarmenteella, pankkitunnuksilla tai Väestörekisterikeskuksen myöntämällä varmenteella. Kumpikin osapuoli voi näin olla varma että toinen on se, joka väittää olevansa.

BOWA:n vinkit hyvään työsopimukseen:

 • Laadi sopimus aina kirjallisena!
 • Sopimuksen kannattaa olla mahdollisimman kattava.
 • Sopimus kannattaa laatia ennen kuin työntekijä aloittaa työnteon.
 • Ehdot kannattaa kirjata mahdollisimman yksiselitteisesti.
 • Kirjallinen sopimus kannattaa tehdä kahtena kappaleena: toinen kappale työnantajalle ja toinen työntekijälle.
 • Sopimus kannattaa aina päivätä ja allekirjoittaa.
 • Lue sopimus aina huolellisesti läpi ennen allekirjoittamista. Tämä koskee myös työnantajaa, sillä usein hyödynnetään samaa sopimuspohjaa eri työntekijöitä koskien.

Työsopimus on lähtökohtaisesti voimassa toistaiseksi. Työsuhteen määräaikaisuudesta ja sen perusteesta tulee mainita työsopimuksessa erikseen. Jos tästä ei ole mainintaa, pidetään työsuhdetta toistaiseksi voimassa olevana. Määräaikaisuudelle tulee olla myös perusteltu syy. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi sijaisuus, harjoittelu tai työn luonne. Jos työsopimus on tehty työnantajan aloitteesta määräaikaisesti voimassa olevana ilman perusteltua syytä, pidetään sitä toistaiseksi voimassa olevana. Määräaikaisissa työsuhteissa tarkoituksena ei saa olla työntekijän irtisanomissuojan kiertäminen.

Työsopimus velvoittaa niin työnantajaa kuin työntekijää, ellei se ole pätemätön tai kohtuuton. Myös osa työsopimuksen ehdoista voi olla pätemättömiä toisten ollessa päteviä. Työnantajan kannattaa huomioida, että lainsäädännössämme on tiettyjä työsuhdetta koskevia ehtoja, joista ei voi sopia toisin työntekijän vahingoksi. Lähtökohtaisesti kumpikaan työsopimuksen osapuolista ei voi muuttaa sen ehtoja yksipuolisesti ilman toisen osapuolen suostumusta.

Määräaikaisen työsopimuksen katsotaan muuttuneen toistaiseksi voimassa olevaksi, mikäli työnantaja sallii työntekijän jatkaa työntekoa sopimuskauden päätyttyä.  Työsopimuslaissa kielletään toistuvien peräkkäisten työsopimusten teko ilman perusteltua syytä.
 • Työnantajan ja työntekijän koti- tai liikepaikka
 • Työnteon alkamisajankohta
 • Määräaikaisen työsopimuksen päättymisaika tai sen arvioitu päättymisaika sekä määräaikaisuuden peruste
 • Koeaika
 • Työntekijän pääasialliset työtehtävät
 • Työhön sovellettava työehtosopimus
 • Palkan ja muun vastikkeen määräytymisen perusteet sekä palkanmaksukausi
 • Noudatettava työaika
 • Vuosiloman määräytyminen
 • Irtisanomisaika tai sen määräytymisen peruste
 • Immateriaalioikeuksien siirtymisen ehdot
 • Vähintään kuukauden kestävässä ulkomaantyössä työn kesto, valuutta, jossa rahapalkka maksetaan, ulkomailla suoritettavat rahalliset korvaukset ja luontoisedut sekä työntekijän kotiuttamisen ehdot.

Jos yllä mainitut seikat eivät käy ilmi työsopimuksesta, on työnantajan annettava niistä työntekijälle kirjallinen selvitys. Työnantajan on nimittäin työsopimuslain mukaan annettava työntekijälle, jonka työsuhde on voimassa toistaiseksi tai yli kuukauden pituisen määräajan, kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä, elleivät ehdot käy ilmi kirjallisesta työsopimuksesta. 

 • Salassapitovelvollisuus
 • Työn tekopaikka
 • Sairauslomakäytännöt
 • Ylitöiden korvaaminen
 • Päiväys ja allekirjoitukset

Ennen kuin allekirjoitat, pyydä nähdä luonnos työsopimuksesta esimerkiksi sähköpostitse. Näin voit tutustua sopimuksen sisältöön rauhassa. Selvitä ennen työsopimuksen allekirjoittamista kaikki asiat, jotka sinua uudessa työssäsi mietityttävät. Varmista, että palkka on se, mistä on sovittu, samoin toimenkuva ja työsuhde-edut. Varmista että työnantajalla ja sinulla on samanlainen käsitys työajan joustoista ja mahdollisesta etätyöstä.

Hiljaisella työsopimuksella tarkoitetaan työsopimuslain 6 luvun 5 §:n mukaista tilannetta, jossa työnantaja sallii työntekijän jatkaa työtään, vaikka sopimuskausi tai irtisanomisaika on päättynyt. Tällaisessa tilanteessa sopimussuhdetta katsotaan jatketun toistaiseksi voimassa olevana työsopimuksena.

Työsopimuksen voi solmia 15 vuotta täyttänyt henkilö. Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen voi tehdä huoltaja tai huoltajan antamalla luvalla nuori henkilö itse.

Työntekijällä, joka on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemästä työtään, on oikeus sairausajan palkkaan. Jos työsuhde on jatkunut vähintään kuukauden, työntekijällä on oikeus saada esteen ajalta täysi palkkansa sairastumispäivää seuranneen yhdeksännen arkipäivän loppuun, enintään kuitenkin siihen saakka, kun hänen oikeutensa sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan alkaa. Alle kuukauden jatkuneissa työsuhteissa työntekijällä on vastaavasti oikeus saada 50 prosenttia palkastaan.

Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Työsopimusta ei kuitenkaan saa irtisanoa, jos työntekijä on sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin työsopimuslaissa säädetyllä tavalla.

 

Työsopimus sitoo sekä työnantajaa että työntekijää. Kumpikaan osapuolista ei voi lähtökohtaisesti yksipuolisesti muuttaa työsopimuksessa sovittuja ehtoja. Tähän on olemassa tiettyjä poikkeuksia.

Työsopimuslain mukaan työnantajan on annettava työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista, jolleivät ehdot käy ilmi kirjallisesta työsopimuksesta. Sopimussuhteiden toistuessa selvitystä ei tarvitse antaa uudelleen, ellei työsopimuslain 2 luvun 4 §:n 5 momentista muuta johdu.

Selvitystä ei tarvitse antaa, jos työntekijän työaika on keskimäärin enintään kolme tuntia viikossa neljän peräkkäisen viikon pituisen ajanjakson aikana. Työaikaa laskettaessa huomioidaan työntekijän työnteko toiselle työnantajan kanssa samaan konserniin kuuluvalle työnantajalle.

Jos tarvitset apua työsopimuksen tai muiden työsuhteeseen liittyvien sopimusten laatimisessa, BOWA:n lakimiehet auttavat sinua ja yritystäsi! Hyvin laaditut sopimukset ennaltaehkäisevät erimielisyyksiä ja riitatilanteita. Voimme tarkastaa myös yritykselläsi jo käytössä olevat sopimuspohjat. Riitatilanteissa avustamme sekä työnantajaa että työntekijää.

BOWA:n osakas ja lakimies Matias Isotalo

Ota yhteyttä!

Kokeneet asiantuntijamme auttavat sinua mielellään työoikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Meillä on maksuton alkutapaaminen, ja voit ottaa meihin yhteyttä matalalla kynnyksellä!

Täytä alla oleva lomake tai soita 010 341 4400 ja kysy lisää!

Yhteystietojen jättäminen ei sido sinua mihinkään, mutta jättämällä tietosi annat suostumuksesi siihen, että BOWA säilyttää tietosi. Tutustuthan tietosuojaselosteeseemme, josta ilmenee miten tietojasi säilytämme.

Heräsikö kysymyksiä?

Varaa 30min maksuton konsultaatio BOWA:n asiantuntijan kanssa ja vastaamme niihin!

Kysy lisää lakimiehiltämme:

Paula Bock

Managing Partner

Lakimies Matti Vansén

Matti Vansén

Co-Founder

BOWA:n osakas ja lakimies Matias Isotalo

Matias Isotalo

Partner

Lakimies Valtteri Gundersby BOWA Legal Oy

Valtteri Gundersby

Legal Counsel

Kiinnostaako vastaavanlaiset artikkelit? Tilaa uutiskirjeemme ja pysyt perillä ajankohtaisista lakiasioista. Lupaamme, että saat rahanarvoisia etuja etkä ylimääräistä roskapostia!

BOWA logo valkoinen

Haluatko pysyä ajantasalla lakiasioista?

BOWA Legal

Tilaa uutiskirjeemme, ja saat sähköpostiisi kootusti uusimmat artikkelimme.

Lähetämme kirjeitä 1-2 kuukaudessa, joten turhaa spämmiä et meiltä saa!

Yhteystietojen jättäminen ei sido sinua mihinkään, mutta jättämällä tietosi annat suostumuksesi siihen, että BOWA säilyttää tietosi. Tutustuthan tietosuojaselosteeseemme, josta ilmenee miten tietojasi säilytämme.

Maksuton kARTOITUS

Jätä yhteystietosi ja soitamme sinulle arkipäivän kuluessa!

BOWA Legal Oy

Pieni Roobertinkatu 11
00130 Helsinki

Yhteystietojen jättäminen ei sido sinua mihinkään, mutta jättämällä tietosi annat suostumuksesi siihen, että BOWA säilyttää tietosi. Tutustuthan tietosuojaselosteeseemme, josta ilmenee miten tietojasi säilytämme.