fbpx

Riidanratkaisu

Pätevä riitajuristi kuuntelee, tunnistaa ongelmat, huomioi asiakkaan ja kommunikoi selkeästi. Riidan ilmetessä juristiin kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman pian.

BOWA logo valkoinen

Avustamme riita-asioissa

Riidanratkaisu. Riita-asia voidaan ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, sovittelussa, yleisessä tuomioistuimessa tai välimiesmenettelyssä. Yleensä erimielisyydet ratkaistaan neuvottelemalla tai ainakin ne pyritään ratkaisemaan ilman oikeudenkäyntiä. Riidanratkaisussa otamme asiakkaan liiketoiminnan ja tilanteen huomioon kokonaisuudessaan ja pyrimme aina löytämään asiakaan kannalta järkevimmän ratkaisun. Usein riita-asia kannattaa ratkaista ilman tuomioistuinta eli sovinnollisesti, sillä riita-asioissa oikeudenkäyntikulut nousevat usein suuriksi.

Hoidamme riita-asioita ammattitaitoisesti vuosien kokemuksella niin tuomioistuimissa kuin niiden ulkopuolella aina erimielisyyden syntymisestä alkaen. Asiakkaitamme ovat yksityishenkilöt, taloyhtiöt sekä yritykset aina pienyrittäjistä useiden miljoonien liikevaihtoa vaihtaviin yrityksiin.

Riitojen ennaltaehkäisy sekä neuvottelut

Riitojen syntymistä on mahdollista ennaltaehkäistä sopimuksilla. Hyvinkään laaditulla sopimuksella ei kuitenkaan voida aina välttyä erimielisyyksiltä. Riita voi syntyä myös muiden kuin sopimuskumppanien välillä.

Juristiin kannattaa olla yhteydessä jo heti riidan alussa, jolloin on mahdollista välttää riidan monimutkaistuminen ja pitkittyminen sekä usein jopa välttää oikeudenkäynti.

Riita-asian sovittelu

Riita-asiaa on myös mahdollista sovitella ilman oikeudenkäyntiä. Sovittelu voi tapahtua myös tuomioistuimessa niin kutsutussa tuomioistuinsovittelussa. Tuomioistuinsovittelussa sovittelijana toimii tuomari. Sovittelu voi alkaa osapuolten aloitteesta, mutta myös juttua käsittelevän tuomarin aloitteesta. Tuomioistuinsovittelu on oikeudenkäyntiin verrattuna vapaamuotoisempi, joustavampi, nopeampi ja halvempi tapa ratkaista riita-asia. Mikäli sovintoon päästään, laaditaan siitä sovintosopimus, joka on mahdollista vahvistaa tuomioistuimessa.

Sovittelumenettelyyn kannattaa aina ottaa juristi mukaan, jotta tiedät millainen sovinto ja sen ehdot ovat kannaltasi järkevät.

Lue lisää riita-asian sovittelusta tästä.

Riita-asian oikeudenkäynti

Riita-asia tulee vireille, kun kantaja toimittaa haastehakemuksen käräjäoikeuteen. Haastehakemuksessa kantaja esittää vaatimuksensaperusteluineen. Haastehakemus kannattaa aina laatia huolellisesti ja perusteellisesti. Huolellisesti laadittu haastehakemus edesauttaa asian menestymismahdollisuuksia. Haastehakemuksesta on käytävä ilmi tietyt asiat. Haastehakemus kannattaa antaa aina riidanratkaisuun erikoistuneen juristin hoidettavaksi. 

Vastaajaksi kutsutaan kantajan vastapuolta. Vastaajaa pyydetään antamaan vastaus kanteeseen eli kantajan haastehakemuksessa esittämiin vaatimuksiin. Haastehakemus ja vastaus siihen antavat tuomioistuimelle kuvan riidan sisällöstä. On siten tärkeää, että myös vastaus kanteeseen laaditaan huolellisesti ja perustellusti. Tämän lisäksi vastaus tulee toimittaa käräjäoikeudelle määräajassa. Avustamme riita-asioissa sekä kantajaa että vastaajaa vuosien kokemuksella.

Lue lisää oikeudenkäyntikuluista tästä.

Välimiesmenettely

Välimiesmenettely on vaihtoehto yleisille tuomioistuimille eli käräjä-, hovi- ja korkeimmalle oikeudelle. Se on yleisiin tuomioistuimiin verrattuna nopeampi tapa saada ratkaisu asiaan. Lisäksi välimiesmenettelyn lopputuloksena annettava päätös ei ole julkinen eikä siitä saa valittaa.

Asian ratkaisemisesta välimiesmenettelyssä voidaan sopia jo riidan synnyttyä, mutta useimmiten siitä on kuitenkin sovittu jo osapuolten välisessä sopimuksessa.

Etkö tiedä miten riitatilanteessa tulisi toimia? Ota meihin yhteyttä.

Riita-asia – usein kysytyt kysymykset

Kannattaa olla välittömästi yhteydessä riidanratkaisun tuntevaan juristiin. Jos haastehakemukseen ei vastaa, se ratkaistaan yksipuolisella tuomiolla. Yritysriitoihin erikoistuneella osakkaallamme Matias Isotalolla on vuosien kokemus riidanratkaisusta. Huolellinen perehtyminen, selkeä kommunikaatio ja rautainen asiantuntemus tekevät Matiaksesta luotettavan edustajan riidassa kuin riidassa.

Haastehakemus toimitetaan kirjallisesti käräjäoikeuden kansliaan. Kirjallisesti toimitetuksi haastehakemus katsotaan, jos se on lähetetty sähköpostitse, postitse, faksilla tai viemällä haastehakemus käräjäoikeuden kansliaan. Haastehakemus tulee jättää sen käräjäoikeuden kansliaan, jonka alueella vastaajan kotipaikka sijaitsee. Haastehakemus kannattaa laatia perusteellisesti ja huolellisesti ja se kannattaakin aina antaa riidanratkaisuun erikoistuneen lakimiehen hoidettavaksi.

Riidassa kannattaa usein pyrkiä sovintoon.  Mitä pidemmälle riita etenee, sen suuremmaksi oikeudenkäyntikulut kasvavat. Pahimmillaan vuosien mittaiseksi pitkittyvä riita on sekä kallis että myös henkisesti raskas. Riitatilanteessa kannattaa riidanratkaisuun erikoistuneeseen juristiin ottaa yhteyttä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jolloin on mahdollista säästää kuluissa, henkisissä voimavaroissa ja jopa välttää kallis oikeudenkäynti.

Riita-asian oikeudenkäyntikulut riippuvat asian laadusta, laajuudesta ja oman oikeudenkäyntiavustajan, todistajien sekä asiantuntijoiden palkkioista. Lue lisää oikeudenkäyntikuluista täältä.

Oikeusturvavakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, joka usein sisältyy kotivakuutukseen. Yritykset voivat hankkia erillisen oikeusturvavakuutuksen tai joihinkin vastuuvakuutuksiin voi kuulua myös oikeusturvavakuutus. Riita-asiat voivat tulla korvattavaksi oikeusturvavakuutuksesta. On kuitenkin huomioitava, että jotkin asiat on rajattu kokonaan oikeusturvavakuutusten ulkopuolelle. Rajoitukset löytyvät vakuutuksesi ehdoista. Autamme asiakasta selvittämään sen, onko hänellä oikeusturvavakuutus ja korvaako se kyseessä olevan asian.

Riita-asia kannattaa antaa riidanratkaisuun erikoistuneen juristin hoidettavaksi. Hyvä lakimies kuuntelee asiakasta, tunnistaa ongelmat ja kommunikoi selkeästi.

Käräjäoikeuden antamasta ratkaisusta on mahdollista valittaa hovioikeuteen, jos hovioikeus antaa asiassa jatkokäsittelyluvan.

Välimiesmenettely on vaihtoehtoinen riidanratkaisun tapa, jolla esimerkiksi yritysriidat usein ratkaistaan. Näin riita saadaan usein nopeammalla aikataululla ratkaistuksi, ilman julkisuutta, ja prosessiin voidaan ottaa alan tai aiheen asiantuntijoita välimiehiksi.

Aina kannattaa yrittää sovitella. Sovittelussa voit itse vaikuttaa lopputulokseen, tuomiossa ratkaisu tulee annettuna. Riippumatta sen muodosta, sovittelu on käytännössä aina oikeudenkäyntiä nopeampaa, edullisempaa ja joustavampaa. Riidanratkaisu on helpompaa, kun ongelmista neuvotellaan, keskustellaan ja asia sovitaan yhdessä osapuolten välillä.  Sovittelulla voidaan sopia myös paljon vapaamuotoisemmin asioista, kuten esimerkiksi anteeksipyynnöistä tai käyttäytymislupauksista. Sovittelu edellyttää molempien osapuolten suostumusta. Lue lisää riita-asioiden sovittelusta täältä.

Oikeudenkäynnit ovat lähtökohtaisesti julkisia eli kuka tahansa voi halutessaan mennä seuraamaan niitä paikan päälle. Tuomioistuin voi kuitenkin päättää, että juttu käsitellään ns. suljetuin ovin eli ulkopuolisten ei ole mahdollista seurata oikeudenkäyntiä. Oikeudenkäynti voidaan pitää myös osittain yleisön läsnä olematta eli yleisöä voidaan pyytää kesken oikeudenkäynnin poistumaan istuntosalista tiettyjen asioiden käsittelyn ajaksi. Tällaisia seikkoja voivat olla esimerkiksi arkaluontoiset tiedot henkilön yksityiselämästä tai terveydentilasta tai jos oikeudenkäynnissä esitetään salassa pidettävä asiakirja eli esimerkiksi yrityssalaisuuksia sisältävä dokumentti.

Mitä tehdä riitatilanteessa?

”Riidassa kannattaa usein pyrkiä sovintoon.  Mitä pidemmälle riita etenee, sen suuremmaksi oikeudenkäyntikulut kasvavat. Pahimmillaan vuosien mittaiseksi pitkittyvä riita on sekä kallis että myös henkisesti raskas.

Kannattaa ottaa aikaisessa vaiheessa yhteyttä pätevään lakimieheen, joka ymmärtää riidan taustalla olevat seikat ja tosiasiat. Näin voidaan säästää kuluissa, henkisissä voimavaroissa ja jopa välttää kallis oikeudenkäynti.

Pätevän riitajuristin tunnistaa siitä, että hän kuuntelee, huomioi asiakkaan tarpeet, eikä epäröi kertoa objektiivista näkemystään asiasta”.

Matias Isotalo
Dispute Resolution
Partner, BOWA Legal

BOWA:n osakas Matias Isotalo tauolla Helsingin Käräjäoikeudessa. Matias Isotalon erikoisosaamiseen kuuluu esimerkiksi riidanratkaisu, yhtiöoikeus ja erityisesti sopimusoikeus ja laaja liiketoiminnallinen osaaminen.
BOWA:n osakas ja lakimies Matias Isotalo

Matias Isotalo

Matiaksella on monen vuoden kokemus riita-asioiden hoitamisesta menestyksekkäästi. Matiaksen vahva osaaminen sopimusoikeudessa ja riidanratkaisussa on tehokas apu riidassa kuin riidassa. Hän pyrkii aina asiakkaan kannalta parhaaseen, tehokkaimpaan ja taloudellisesti kannattavimpaan ratkaisuun.

Matiaksella on monen vuoden kokemus asiakkaiden edustamisesta tuomioistuimissa menestyksekkäästi. Hänen työhönsä on kuulunut myös vaativien sopimuskokonaisuuksien ideointia ja toteutusta. Hän on työskennellyt koko uransa asianajoalalla hoitaen toimeksiantoja itsenäisesti. Matias on suorittanut asianajotutkinnon ja hän on luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

Koulutukseltaan Matias on lakimies, OTM (Lapin yliopisto).

Maksuton kARTOITUS

Jätä yhteystietosi ja soitamme sinulle arkipäivän kuluessa!

BOWA Legal Oy

Pieni Roobertinkatu 11
00130 Helsinki

Yhteystietojen jättäminen ei sido sinua mihinkään, mutta jättämällä tietosi annat suostumuksesi siihen, että BOWA säilyttää tietosi. Tutustuthan tietosuojaselosteeseemme, josta ilmenee miten tietojasi säilytämme.

Jäikö kysyttävää lakiasioista? Jätä yhteystietosi niin asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. 

BOWA logo valkoinen