Osakkaamme verojuristi Paula Bock haki menestyksekkäästi korkeimmalta hallinto-oikeudelta muutosta verohallinnon aiemmin antamaan ennakkopäätökseen Suomen kansalaisen olennaisia siteitä ja rajoitettua verovelvollisuutta koskevassa asiassa. 

3.12.2021 julkaistussa vuosikirjapäätöksessä KHO 2021:172 verohallinnon ja hallinto-oikeuden päätökset kumottiin, ja hakijan katsottiin olevan rajoitetusti verovelvollinen Suomesta pois muuttoa seuraavan vuoden alusta lukien. 

Kysymyksessä oli sekä verovelvollisen kannalta että juridisesti merkittävä kysymys, sillä edelliset olennaisia siteitä koskevat ratkaisut, missä käsiteltiin erityisesti verovelvollisen taloudellisia siteitä Suomeen, olivat vuosilta 1979 ja 1981.

Rajoitetusti verovelvollinen

Yleisesti verovelvollinen on luonnollinen henkilö, joka asuu Suomessa. Rajoitetusti verovelvollinen on tuloverolain (TVL) 9 § 2 mom. mukaan sellainen henkilö, joka ei asu Suomessa tai oleskele täällä yli 6kk ajan. Rajoitetusti verovelvollinen henkilö maksaa Suomeen veroa vain täältä saamistaan tuloista.

Yleisesti verovelvollinen henkilö taas on verovelvollinen kaikista tuloistaan Suomeen.  Eli häntä verotetaan sekä Suomessa että ulkomailla saaduista tuloista.

Tuloverolain 11 § 2 mom. mukaan Suomen kansalaista pidetään kuitenkin Suomessa asuvana, vaikka hän ei jatkuvasti oleskelekaan täällä yli kuuden kuukauden aikaa, kunnes kolme vuotta on kulunut sen vuoden päättymisestä, jonka aikana hän on lähtenyt maasta, jollei hän näytä, että hänellä ei ole verovuonna ollut olennaisia siteitä Suomeen

Olennaisia siteitä ei ole määritelty laissa, vaan ne on jätetty hallituksen esityksen (HE 40/74 vp) mukaan tapauskohtaisen tulkinnan varaan. Olennaisiin siteisiin vaikuttavat oikeuskäytännön mukaan kokonaisarviointina verovelvollisen puolisoon ja perheeseen, asuntoon taikka vapaa-ajan asuntoon Suomessa, Suomesta saatuihin tuloihin sekä niiden luonteeseen, työskentelyyn Suomessa, yleisesti muuton pysyvyyteen sekä Suomessa oleskeluun.

Olennaisten siteiden katkaisemisen arvioinnissa on kyse niiden seikkojen arvioinnista, jotka osoittavat Suomen kansalaisen pois muuton pysyvyyttä taikka sen tilapäisyyttä.

Asian aikaisempi käsittely

Verohallinto oli aiemmin katsonut pyydetyssä ennakkoratkaisussa 24.3.2020, että henkilöä F on pidettävä tuloverolain 9 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisesti yleisesti verovelvollisena verovuosina 2020 ja 2021, koska hänen ei katsottu näyttäneen, että hänen olennaiset siteet eivät olleet katkenneet.

F oli muuttanut pois Suomesta perheensä (vaimo & lapset) kanssa, irtisanonut vuokra-asuntonsa Suomessa sekä työllistynyt ansiotyöhön toisessa maassa. Verovelvollinen omisti Suomessa yksin sijoitustoimintaa harjoittavan yhtiön, jonka kautta verovelvollinen omisti merkittävän salkun pörssiosakkeita sekä pieniä osuuksia muista listaamattomista yhtiöistä. Lisäksi verovelvollinen toimi toimitusjohtajana omistamassaan yhtiössä sekä eräissä yhtiöissä hallituksen puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä. Hakija omisti myös pienen kiinteistön Suomessa, jolla ei ollut rakennuksia. Hakijalla ei riidattomasti ollut muita olennaisiksi siteiksi katsottavia siteitä Suomeen. 

Aiemmissa käsittelyissä verovelvollisen taloudellisten siteiden katsottiin kuitenkin luovan hakijalle olennaiset siteet Suomeen, minkä vuoksi hakijaa ei voitu katsoa pois muuttonsa jälkeen rajoitetusti verovelvolliseksi SuomessaHelsingin hallinto-oikeus katsoi päätöksessään 18.03.2021 nro H1123/2021, kuten verohallinto, että taloudelliset siteet olivat niin vahvat, että ne loivat kokonaisarvioinnissa verovelvolliselle olennaiset siteet Suomeen ja näin ollen häntä oli pidettävä yleisesti verovelvollisena.

Hallinto-oikeuden katsoi F:n harjoittavan aktiivisesti liiketoimintaa muun muassa toimimalla A Oy:n omistajana ja toimitusjohtajana. Hallinto-oikeus katsoi verohallinnon tavoin F:n olevan yleisesti verovelvollinen Suomessa vuosina 2020 ja 2021 tuloverolain 11 §:n 1 momentin olennaisten siteiden perusteella.

Valituslupa ja valitus

OTM Bockin laatimassa valituksessa korkeinta hallinto-oikeutta pyydettiin ratkaisemaan;
1) onko F:n yhtiötä pidettävä passiivisena sijoitusomaisuutena vai aktiivisena liiketoimintana; sekä
2) onko em. omistus sellaisen Suomesta pois muuton tilapäisyyttä osoittava seikka, joka kokonaisarvioinnissa luo hakijalle olennaiset siteet Suomeen?

Valituksessa Bockin esittämien perusteluiden mukaan nimenomaisesti kokonaisarvioinnissa F:n maastalähdön pysyvyyttä osoittavat seikat olivat huomattavasti vahvemmat kuin sen tilapäisyyttä osoittavat seikat. 

KHO 2021:172

Julkaistussa vuosikirjaratkaisussa KHO 2021:172 korkein hallinto-oikeus linjasi, aiemmat päätökset kumoten Suomesta pois muuttaneen Suomen kansalaisen olevan rajoitetusti verovelvollinen, vaikka hänellä katsottiin edelleen olevan taloudellisia siteitä Suomeen. Koska muita siteitä Suomeen ei ollut, olennaiseksi muodostui se tosiasia, että säilyneet taloudelliset siteet eivät edellytä säännöllisiä käyntejä ja aktiivista toimintaa Suomessa, joten ne eivät kokonaisarvioinnissa muodosta sellaisia siteitä Suomeen, ettei hakija olisi TVL edellyttämällä tavalla osoittanut olennaisten siteidensä katkenneen.

Korkein hallinto-oikeus katsoi huomionarvoiseksi, että vaikka F:llä on yhä taloudellisia siteitä Suomeen, kaikki muut merkitykselliset kytkökset asumisesta oleskeluun ovat katkenneet hänen muuttaessaan Tšekkeihin yhdessä perheensä kanssa ja hänen työskennellessään siellä vakituisessa työsuhteessa. Yksin liiketoiminnan aktiivinen harjoittaminen ei siten KHO ratkaisun mukaan ollut tuloverolain 11 § 1 momentin sellaisia olennaisia siteitä Suomeen, joiden perusteella kokonaisarvioinnissa katsottaisiin verovelvollisella olevan olennaisia siteitä Suomeen. Näin ollen verovelvollisen olennaisten siteiden ja yleisen verovelvollisuuden katsottiin katkenneen muuttovuotta seuraavan vuoden alusta ja hakija on rajoitetusti verovelvollisena 1.1.2020 lukien. F:ää oli pidettävä Suomessa rajoitetusti verovelvollisena 1.1.2020 alkaen.

Ratkaisun tiedot

Vuosikirjanumero: KHO:2021:172
Antopäivä: 3.12.2021
Taltionumero: H4295

Diaarinumero(t): 21468/2021
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2021:172