Moni yrittäjä turvautuu alihankintaan esimerkiksi resurssien ollessa tiukassa, tai tasoittamaan työtilanteen vaihtelevuutta. Alihankkimalla palveluita voi tasoittaa kiirepiikkejä tai hankkia tarvitsemaansa osaamista tiettyihin projekteihin. Tyypillisenä esimerkkinä tällaisesta sopimuksesta voidaan mainita rakennusalan aliurakointisopimus. Alihankintasopimuksia tehdessä on kuitenkin syytä muistaa, että vastuiden rajaamiseksi ja sujuvan yhteistyön onnistumiseksi sopimuksessa on sovittu kaikista oleellisista asioista. Kirjoitimme artikkelin siitä, mikä on alihankintasopimus ja mitä asioita kannattaa huomioida, kun neuvottelee alihankinnasta sopimuskumppaneiden kanssa. 

Mikä on alihankintasopimus?

Alihankintasopimus tarkoittaa tiivistetysti sopimusketjun syntyä. Asiakas tilaa esimerkiksi myyjäyritykseltä urakan, ja myyjäyritys sopii työn toteuttamisesta alihankintana kolmannen osapuolen kanssa. Tällöin syntyy kaksi eri sopimusta eri osapuolten välille, vaikka itse työsuorituksia voikin olla vain yksi. On syytä muistaa, että vaikka olisit yrittäjänä tehnyt alihankintasopimuksen, jonka perusteella alihankkija suorittaa osan projektiin kuuluvasta työstä, projektivastuu on pääurakoitsijalla. Oikein tehdyllä alihankintasopimuksella voi kuitenkin rajata riskiä ja mahdollista korvausvastuusta asianmukaisesti. 

Mistä alihankintasopimuksessa sovitaan?

Alihankintasopimuksissa on syytä määritellä tarkasti se, mitä alihankittava työ tai suoritus pitää sisällään. Näin erimielisyyksiä ei synny siitä, että osapuolten käsitykset sovitusta työstä tai palvelusta eroaisivat toisistaan. 

Lisäksi projektin aikataulu on tärkeä osa alihankintasopimuksista. Esimerkiksi rakennusalan urakoissa alihankkijan viivästykset voivat vaikuttaa koko projektin viivästymiseen, jolloin loppuasiakas voi johtaa viivästymisen aiheuttamien vahinkojen korvausvaatimukset pääurakoitsijaan. Pääurakoitsijalla on hyvä olla sopimus, jonka mukaan alihankkija vastaa omasta viivästymisestään aiheutuneista vahingoista pääurakoitsijalle. Samoin mahdollisista virheistä alihankkijan suorituksessa sekä niiden korjaamisesta on hyvä sopia tarkasti. 

Olennaista on määritellä myös jonkunlaiset laatukriteerit, joilla voidaan arvioida lopullista alihankkijan suoritusta. Myös suorituksen tai palvelun lopullinen laatu ja jälki on riidanherkkä aihe. Tarkasti määritellyillä sopimusehdoilla erimielisyydet voidaan välttää etukäteen. 

Tilaajavastuulaki

Alihankintaketjuissa sovellettavaksi voi tulla myös tilaajavastuulaki. Se velvoittaa tilaajan selvittämään, että sopimuskumppani täyttää lakisääteiset velvoitteensa. Jos tilaajavastuulaki soveltuu, tilaajan tulee pyytää sopimuskumppanilta tiedot muun muassa arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä muista tiedoista, joista on tarkemmin säädetty laissa. Velvollisuuden laiminlyönnistä voi joutua maksamaan laiminlyöntimaksun. Mahdollinen tilaajavastuulain soveltuminen kannattaa siis selvittää, jos käytät alihankkijoita apunasi yritystoiminnassa. 

Onko sinulla kysyttävää alihankintasopimuksesta?

Kuten mistä tahansa sopimuksesta, myös alihankintasopimuksesta voi aiheutua riitaa. Mahdollisimman selvästi ja yksityiskohtaisesti laaditulla sopimuksella voidaan kuitenkin välttää monet riidat ja säästää turhia oikeudenkäyntikuluja. BOWAn juristit auttavat sinua myös riitatilanteissa, joko neuvottelemaan sovinnosta tai käsittelemään asian tuomioistuimessa.

HUOM! Alihankintasopimus koskee nimenomaan työsuoritusta tai palvelua, jolle on ennalta määritelty lopputulos. Pelkän työvoiman ostaminen sopimuksella ei ole alihankintaa, vaan työvoiman vuokraamista. Eron ymmärtäminen on olennaista, sillä työvoiman vuokraamiseen liittyy erityisiä vastuukysymyksiä työnantajan näkökulmasta. Kysy lisää BOWAn juristeilta tai varaa maksuton aloitustapaaminen!