fbpx

BOWA Legal Oy Käyttöehdot

Voimassa 1. heinäkuuta 2019 alkaen, päivitetty maaliskuussa 2022.

1. Soveltamisala

BOWA Legal Oy (“BOWA”) tarjoaa oikeudellisia konsultointipalveluja asiakkaille näitä yleisiä toimeksiantoehtoja noudattaen. Ehtoja sovelletaan kaikkiin toimeksiantoihin, joissa asiakkaalle tarjotaan ja toimitetaan asiakaskohtaisia oikeudellisia konsultointipalveluja, ellei asiakkaan kanssa ole yksittäistapauksessa joltakin osin kirjallisesti erikseen toisin sovittu.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan — lisäyksenä niihin mahdollisiin sopimusehtoihin, joista asiakkaan kanssa yksittäistä toimeksiantoa tai kuukausittaista palvelusopimusta koskevassa toimeksiantosopimuksessa on erikseen sovittu — BOWA Legal Oy:n tarjoamiin ja toimittamiin oikeudellisiin, taloudellisiin ja strategisiin konsultointipalveluihin sekä BOWA:n suorittamaan selvitystyöhön. Mikäli asiakkaan kanssa tehdyn toimeksiantosopimuksen ehtojen ja näiden yleisten ehtojen välillä ilmenee ristiriitoja, on toimeksiantosopimuksen ehdoilla etusija.

BOWA:n konsultointipalvelut on lähtökohtaisesti suunnattu yritys- ja yhteisöasiakkaille ja kohdistuvat yleensä liiketoimintaan liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin. Tästä syystä näitä yleisiä toimeksiantoehtoja ei ole laadittu erityisesti kuluttaja-asiakkaita silmällä pitäen. Jos kuitenkin solmimme yksityishenkilön kanssa muuhun kuin hänen elinkeinotoimintaansa liittyvän toimeksiannon, näitä yleisiä toimeksiantoehtoja sovelletaan siinä laajuudessa kuin pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä tai muista pakottavista määräyksistä ei muuta johdu.

2. Toimeksianto

Sitova toimeksiantosopimus syntyy, kun (i) BOWA ja asiakas ovat tehneet sähköisesti tai kirjallisesti allekirjoitetun toimeksiantosopimuksen, (ii) asiakas on tehnyt BOWA:n tai kolmannen palveluntarjoajan verkkosivuilla tilauksen sellaisista oikeudellisista konsultointipalveluista, joihin näitä toimeksiantoehtoja sovelletaan, ja BOWA on käsitellyt tilauksen ja vahvistanut sen asiakkaalle), tai (iii) asiakas on muutoin, esimerkiksi sähköpostitse, tehnyt tilauksen oikeudellisista konsultointipalveluista ja BOWA on hyväksynyt tilauksen. Palvelut BOWA:n toimittamien palveluiden sisällöstä ja laajuudesta sovitaan erikseen kunkin toimeksiannon yhteydessä.

Etämyynti ja peruuttamisoikeus (koskee ainoastaan kuluttaja-asiakkaita)

Kuluttajansuojalaki määrittelee edellytykset kuluttaja-asiakkaan oikeudelle peruuttaa etämyyntitilaus 14 päivän kuluessa. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole peruuttamisoikeutta silloin, jos palvelun toimittaminen aloitetaan asiakkaan suostumuksin ennen peruuttamisoikeudelle varatun ajan kulumista. Tekemällä toimeksiantosopimuksen BOWA:n kanssa, asiakas samalla antaa suostumuksensa siihen, että palveluiden toimittaminen katsotaan aloitetuksi heti sopimuksen voimaantulosta.

Esteellisyys

BOWA:lla on oikeus kieltäytyä toimeksiannosta, myös toimeksiantosopimuksen syntymisen jälkeen, mikäli toimeksianto voisi aiheuttaa eturistiriitaa toisen sellaisen asiakkaan kanssa, joka on toimeksiantosuhteessa BOWA:n. Asiakkaan tulee antaa BOWA LEGAL Oy:lle pyydettäessä riittävät tiedot, jotta BOWA voi arvioida voiko se vastaanottaa toimeksiannon.

3. Vastuu toimeksiannon suorittamisesta

Vastuu toimeksiannon suorittamisesta on BOWA:n nimeämällä osakkaalla. Toimeksiannon vastuuhenkilö voi käyttää apunaan toimeksiannon hoitamisessa toimeksisaajan palveluksessa olevia henkilöitä.

Toimeksisaaja on oikeutettu vaihtamaan vastuuhenkilöä toiseen palveluksessaan olevaan henkilöön ilmoittamalla siitä etukäteen toimeksiantajalle.

Toimeksisaaja on oikeutettu käyttämään apuna toimeksiannon hoitamisessa myös ulkopuolisia henkilöitä ja hankkimaan esimerkiksi asiantuntijalausuntoja silloin, kun tämä on tarpeen toimeksiannon hoitamiseksi. Mikäli tästä aiheutuu toimeksiannon laajuuteen nähden merkittäviä kustannuksia, on ulkopuolisen avun hankkimisesta sovittava etukäteen toimeksiantajan kanssa.

Jos toimeksisaajan vastuuhenkilö ja muu sen palveluksessa oleva toimeksiantoa hoitanut henkilö ovat tilapäisesti estyneitä hoitamasta toimeksiantoon kuuluvaa tehtävää määrättynä ajankohtana (esim. avustaminen oikeudessa), voidaan kyseisen tehtävän hoitamiseen käyttää ulkopuolista, vastaavan pätevyyden omaavaa henkilöä. Asiasta on ilmoitettava toimeksiantajalle niin pian kuin se esteen laatu huomioon ottaen on mahdollista.

4. Salassapitovelvollisuus

BOWA käsittelee kaikkia asiakkaitaan koskevia tietoja luottamuksellisina eikä käytä niitä muuhun kuin toimeksiannon tarkoituksen mukaisten tehtävien suorittamiseen. BOWA ei ilmaise asiakasta koskevia luottamuksellisia tietoja ulkopuolisille, ellei pakottava lainsäädäntö sitä edellytä. Jos BOWA käyttää ulkopuolisia neuvonantajia toimeksiannon hoitamisen yhteydessä, BOWA varaa oikeuden luovuttaa näille tahoille toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot. Salassapitovelvollisuudesta huolimatta BOWA voi olla lain nojalla velvollinen antamaan viranomaisille tietoja liittyen rahanpesuun ja terrorismiin sekä tietyntyyppisten rikosten selvittelyyn ja asiakas myös hyväksyy tämän.

Suomen Asianajoliiton ja Suomen Lakimiesliiton mukaiset asianajajia ja lakimiehiä velvoittavat normaalit salassapitosäännökset soveltuvat kaikkiin niihin toimeksiantoihin, joihin BOWA ryhtyy.

Salassa pidettävää tietoa voidaan kuitenkin paljastaa myös muille BOWA:n työntekijöille kuin asiakkaan yhteyshenkilölle silloin, kun toimeksiannon tehokas hoitaminen sitä edellyttää.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) ja sen nojalla annettujen säännösten johdosta kuin myös eturistiriitojen välttämiseksi ja selvittämiseksi, asiakastietoja voidaan käyttää BOWA:n sisäisessä toiminnassa.

Toimeksiannon valmistuttua tai muulla tavoin tultua julkiseksi, BOWA pidättää itsellään oikeuden käyttää suoritettua toimeksiantoa hyväksi omassa markkinoinnissaan.

5. Palkkioperusteet

Ellei toisin ole sovittu, BOWA:n palkkio perustuu toimeksiannon vastaanottamisen hetkellä voimassa olevaan hinnastoon. Toimeksiantopalkkion suuruus määräytyy ensisijaisesti asian hoidossa käytettyjen resurssien, tapauksen tärkeyden ja monimutkaisuuden, ja saavutetun lopputuloksen mukaisesti. Palkkion määräytymiseen voivat vaikuttaa myös toimeksiannon kiireellisyys, haastavuus, toimeksiantoon sisältyvät riskit ja saavutetut tulokset.

BOWA pyrkii lähtökohtaisesti tarjoamaan asiakkaille jatkuvia kuukausiperusteisia palveluita. Jatkuvan lakituen Palvelut (BOWA On Call, BOWA In House ja BOWA Legal Department) sisältävät kiinteän kuukausimaksun, joka oikeuttaa asiakkaan saamaan kuukausimaksuun sisältyvät palvelut. Mikäli asiakas tarvitsee sellaisia lisäpalveluja, joita kuukausimaksu ei kata, laskutetaan lisätyöt joko aikaveloitusperusteisesti taikka kiinteähintaisena projektityönä, mikäli osapuolet niin sopivat.

Toimeksiantopalkkio laskutetaan lähtökohtaisesti yksittäisen lakimiehen toimeksiannon hoitamiseen käyttämiin tunteihin. Henkilökohtainen tuntilaskutus vaihtelee lakimiehen kokemuksen ja koulutuksen mukaisesti. Henkilökohtaista tuntilaskutusta käytetään myös avustajien, kääntäjien sekä harjoittelijoiden osalta. Sihteerien työstä sekä muusta toimeksiannon hoitamiseen käytetystä toimistotyöstä ei laskuteta erikseen, ellei toimeksiantosopimuksessa toisin sovita.

BOWA kirjaa ylös kaiken toimeksiannon hoitamiseen käytetyn ajan, mutta vain toimeksiannon osalta tehokas työaika laskutetaan asiakkaalta. Mikäli palvelun hinnoittelu on aikaperusteista, pienin laskutettava aikayksikkö on 0,1 tuntia.

Työtuntien kirjaaminen aloitetaan toimeksiannon syntymisestä lähtien.  Toimeksiantosopimus määrittää toimeksiantokohtaisen hinnoittelun. Tuntihinnoittelua tarkistetaan vuosittain. Hinnanmuutoksista, jotka ovat linjassa yleisen hinta- ja kulukehityksen kanssa, ei erikseen ilmoiteta asiakkaalle.

Arvonlisävero ja muut viranomaismaksut lisätään toimeksiantopalkkioon aina kyseisellä hetkellä voimassa olevien säännösten mukaisesti.  BOWA:n toimeksiantopalkkio on maksettava toimeksiannon lopputuloksesta riippumatta. Toimeksiannon kokonaiskustannuksia koskevat hinta-arviot ovat tarkoitettu ainoastaan suuntaa-antavaksi arvioiksi, eikä niitä tule ymmärtää toimeksiannon kiinteäksi hinnaksi, ellei toisin kirjallisesti sovita.

BOWA veloittaa erikseen toimeksiannon hoitamisesta aiheutuvat kohtuulliset ulkoiset kulut todellisten aiheutuneiden kustannusten mukaisesti, kuten matkakulut, viranomaismaksut ja rekisteröintimaksut. BOWA:lla on oikeus pyytää asiakkaalta palkkioennakkoa määrältään merkittävistä kuluista, mikäli kulut ovat tarpeellisia toimeksiannon hoitamiseksi. Ellei toisin sovita, BOWA laskuttaa palvelut kuukausittain jälkikäteen. Oikeudenkäyntien osalta kertyneet palkkio ja kulut voidaan laskuttaa oikeusasteittain. mutta kuitenkin viimeistään päätöksen antamisen jälkeen. Maksuaika on seitsemän (7) päivää laskun päiväyksestä. Lakiprojektit voidaan laskuttaa myös projektin päätyttyä. Arvonlisävero lisätään laskuun soveltuvan verolainsäädännön mukaisesti. Erääntyneiden laskujen viivästyskorko on voimassaolevan lain mukainen (tai soveltuvan säännöksen puuttuessa 8 % vuodessa).

Yksityishenkilö on tietyin edellytyksin oikeutettu oikeusapuun. Oikeusavun koelaskelma löytyy oikeushallinnon internetsivuilta osoitteesta: https://asiointi.oikeus.fi/web/asiointi/koelaskelma.

6. Kulut ja menot

Toimeksiantopalkkion lisäksi, asiakkaan tulee maksaa kaikki BOWA:lle toimeksiannon hoitamisesta koituvat kulut ja menot, kuten matkakustannukset, tuomioistuinmaksut yms.

Mikäli toimeksiannon hoitaminen vaatii epätavanomaisia toimia tai tarvikkeita, kuten ylitöitä, apuvälineiden, tarvikkeiden tai tietokantojen käyttöä tms., laskutetaan asiakkaalta kyseiset kulut täysimääräisinä.

BOWA keskustelee asiakkaan kanssa ennen merkittävien kulujen tai menojen syntymistä.

Mikäli BOWA palkkaa konsultteja, asiantuntijoita, ulkomaisia lakimiehiä tai muita kolmansia osapuolia asiakkaan puolesta, tekee BOWA tämän asiakkaan edustajan roolissa ja asiakas on vastuussa kolmansien osapuolien palkkioista sekä muista asiaan liittyvistä kuluista ja velvollisuuksista.

Ulkopuolisille maksettavat kuluerät voidaan laskuttaa päämieheltä etukäteen. Muusta välilaskutuksesta sovitaan erikseen. Päämies vastaa ensi sijassa toimeksisaajan palkkiosta, vaikka kolmas taho olisi vastuussa palkkion maksamisesta päämiehelle.

7. Oikeudenkäyntikulut

Tämä osio soveltuu ainoastaan toimeksiantoihin, joissa kysymyksessä on oikeudellinen riita tai mahdollisuus tuomioistuinkäsittelyyn. Toimeksisaajalla on oikeus veloittaa toimeksiantajaa laskun mukaisesti riippumatta siitä, että tuomioistuimet saattavat alentaa vastapuolen korvausvelvollisuutta sovittelun yhteydessä tai muutoin. Huomioittehan, että

a) asiakas on velvollinen maksamaan kokonaisuudessaan BOWA:n toimeksiantopalkkion riippumatta siitä, menestyykö vastapuolelle esitetty vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta vai ei;

b) mikäli oikeusriita hävitään, on todennäköistä, että tuomioistuin, asiakkaan omien oikeudenkäyntikulujensa lisäksi, määrää asiakkaan korvaamaan myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut; ja

c) jopa silloin, kun oikeusriidan lopputulos on mieleinen, vastapuolta ei välttämättä velvoiteta korvaamaan asiakkaan oikeudenkäyntikuluja tai vaihtoehtoisesti vastapuoli ei ole siihen kykeneväinen ja kummassakin tapauksessa asiakas on velvollinen suorittamaan BOWA:n toimeksiantopalkkion täysimääräisesti

8. Asiakasvarat

BOWA varaa itselleen oikeuden pyytää ennakkomaksua palkkioista, kuluista ja arvonlisäverosta. Ennakkomaksupyyntöä ei tule tulkita kustannusarvioksi tai hintakatoksi. Ennakkomaksu tulee suorittaa BOWA:n asiakasvarojen tilille.

Toimeksisaaja on oikeutettu laskuttamaan toimeksiantajalta palkkion ja kulut siltä osin kuin vakuutusyhtiö ei palkkiota tai kuluja korvaa.

BOWA voi säilyttää lyhytaikaisesti asiakkaan puolesta tämän varoja BOWAN asiakasvaratilillä, jos toimeksianto sitä vaatii. BOWA pitää kirjaa asiakasvaratilille talletetuista asiakasvaroista.

BOWA ei takaa asiakasvarojen tilille talletettujen varojen talletussuojaa. Talletetuille varoille ei makseta korkoa.

9. Oikeusturvavakuutus

BOWA pyytää asiakasta kertomaan hänellä mahdollisesti olevan oikeusturvavakuutuksen olemassaolosta tai siitä, mikäli hän haluaa tiedustella oikeusturvavakuutuksen soveltumisesta kyseistä toimeksiantoa varten.

10. Laskutus ja maksut

Ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu, BOWA pidättää itsellään oikeuden laskuttaa asiakasta kuukausittain.

Ellei toisin ole sovittu, maksuehto on 14 päivää laskun päiväyksestä. Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä, BOWA pidättää itsellään oikeuden:

a) vaatia viivästyskorkoa ja perintäkuluja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti eräpäivästä lähtien;

b) keskeyttää toimeksiannon hoitaminen sekä kyseisen toimeksiannon että myös kaikkien muiden asiakkaan vireillä olevien toimeksiantojen osalta; ja

c) harjoittaa pidätysoikeuttaan ja pitää hallussaan asiakkaan toimeksiantoon liittyviä asiakirjoja.

11. Suhde kolmansiin osapuoliin

BOWA:n velvoitteet rajoittuvat ainoastaan toimeksiantosopimuksessa nimettyyn asiakkaaseen, eikä BOWA:lla ole mitään vastuita kolmansia osapuolia kohtaan.

Kolmannen osapuolen pyyntö luottaa BOWA:n antamiin oikeudellisiin neuvoihin tullaan huomioimaan, mutta BOWA pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä pyynnöstä.

12. Sähköinen viestintä

Pidämme yhteyttä asiakkaaseen ensisijaisesti sähköpostitse tai muita sähköisiä viestintäkeinoja käyttäen. BOWA ei kuitenkaan vastaa sähköpostien perilletulosta. Tärkeissä ja kiireellisissä asioissa asiakkaan tulisi sähköpostin ohella ottaa yhteyttä BOWA Legal Oy:n lakimieheen myös puhelimitse tai tekstiviestitse.

Pidätämme oikeuden käyttää salaamatonta sähköistä viestintää (mm. sähköposti, tekstiviestit, WhatsApp, Slack, Messenger) suhteessa asiakkaisiin ja vastapuoleen, ellei asiakas nimenomaisesti vaadi, että viestintää ei saa harjoittaa sähköisesti tai, että kaiken viestinnän tulee olla salattua.

BOWA ei vastaa mistään taloudellisesta vahingosta, datamateriaalin katoamisesta tai tuhoutumisesta tai vastaavasta vahingosta, jotka ovat aiheutuneet salaamattoman sähköisen viestinnän käytöstä, teknisistä ongelmista, haittaohjelmista tai vastaavista seikoista, eikä BOWA ota vastuuta viestistä, jonka välittämisessä on tapahtunut virhe.

13. Asiakirjat ja tiedostot

BOWA säilyttää asiakirjat ja muut aineistot lähtökohtaisesti vain sähköisessä muodossa. Tiedot saatetaan tallentaa myös tietoturvallisesti BOWA:n käyttämään pilvitallennuspalveluun. Mikäli BOWA:n hallussa on alkuperäisiä asiakkaalle kuuluvia asiakirjoja, palautetaan ne asiakkaalle postitse.

14. Ulkopuoliset neuvonantajat

Toimeksiannon hoito BOWA:n osalta on rajoitettu neuvoihin, ohjeisiin ja avunantoon perustuen Suomen lakiin, ellei toisin nimenomaisesti sovita.

Mikäli tarvetta on, BOWA auttaa asiakasta luomaan kontakteja ulkomailla toimiviin asiamiehiin, jotka avustavat ulkomaisen lainsäädännön suhteen. BOWA voi yhtä lailla hoitaa yhteydenpidon ulkomailla toimiviin asiamiehiin liittyen toimeksiannon laajuuteen ja suorittamiseen ulkomaisen lainsäädännön osalta.

BOWA vaatii, että kaikki toimeksiantoon liittyvät sopimukset solmitaan suoraan asiakkaan ja ulkomaisen asiamiehen välillä, ja että laskutus tapahtuu suoraan asiakkaan ja ulkomaisen asiamiehen välillä.

BOWA ei ole vastuussa konsulttien, asiantuntijoiden, ulkomaisten asiamiesten tai kolmansien osapuolten tuottamista palveluista tai neuvoista, vaikka ko. tahot olisi valittu BOWA:n suosituksen perusteella.

BOWA ei ole missään oikeudellisessa vastuussa ulkomaisten asiamiesten ulkomaista lainsäädäntöä koskevien neuvojen virheellisyydestä.

BOWA ei käytä asian hoidossa ulkopuolisia neuvonantajia ilman asiakkaan suostumusta. BOWA ei ole vastuussa mistään ulkopuolisten neuvonantajien tekemistä virheistä.

15. Toimeksiannon päättyminen

Mikäli toimeksiannolle ei ole sovittu kiinteää määräaikaista voimassaoloa eikä asiakkaan kanssa ole tehty sopimusta jatkuvasta lakituesta (BOWA On Call, BOWA In House ja BOWA Legal Department -palvelut), on Asiakkaalla oikeus milloin tahansa irtisanoa toimeksianto BOWA:n kanssa ilmoittamalla tästä kirjallisesti BOWA:lle.

Sopimukset, joissa on määritelty suoritettavaksi tietyt palvelutehtävät, ovat lähtökohtaisesti voimassa sovitun määräajan tai kunnes osapuolet ovat täyttäneet sopimusvelvoitteensa, ellei toisin ole sovittu.

Ellei toisin ole sovittu, sopimus jatkuvan lakituen palveluista (BOWA On Call, BOWA In House ja BOWA Legal Department -palvelut) on sopijapuolen irtisanottavissa toimittamalla kirjallinen irtisanomisilmoitus toiselle sopijapuolelle vähintään kahden (2) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

BOWA:lla on oikeus irtisanoa toimeksianto erityisesti, jos asiakas menettelee vilpillisesti, asiakkaan ja BOWA:n välille on asiakkaan menettely vuoksi syntynyt luottamuspula tai muusta erityisestä syystä. Tällainen erityinen syy voi olla esimerkiksi se, että BOWA ja asiakas ovat olennaisesti eri mieltä siitä, millä tavalla tehtävää pitäisi hoitaa; tai asiakas toimii olennaisesti vastoin BOWA:n neuvoa; laiminlyö myötävaikutus- tai yhteistyövelvollisuutensa; käyttäytyy epäasiallisesti tai rasittaa BOWA:a kohtuuttomasti tai jättää maksamatta BOWA:n vaatiman ennakon tai laskun.

BOWA on velvollinen toimittamaan asiakkaalle irtisanomisilmoituksen kohtuullisessa ajassa ennen toimeksiannon irtisanomista. Asiakas on velvollinen maksamaan BOWA:n kulut, maksut ja kustannukset sekä arvonlisäveron irtisanomista edeltäneeltä ajalta sekä kaikesta työstä, jota vielä aiheutuu toimeksiannon irtisanomisen jälkeen, riippumatta siitä kuka on irtisanonut toimeksiannon.

Mikäli irtisanottu toimeksianto on perustunut kiinteään summaan, BOWA pidättää itsellään oikeuden laskuttaa asiakasta toimeksiantoon käytettyjen työtuntien perusteella.

BOWA:lla on pidätysoikeus kaikkeen asiakirjamateriaaliin ja kaikkiin esineisiin, jotka ovat sen hallussa ennen, kun asiakas on maksanut kaikki BOWA:n avoinna olevat saatavat.

16. Vastuuvakuutus

BOWA:lla on ammatillinen vastuuvakuutus, joka kattaa varallisuuusvahingot 200.000,00 euroon saakka.

Näiden yleisten sopimusehtojen tullessa voimaan BOWA:n vastuuvakuuttajana toimii:

OP Pohjola Oy, www.op.fi

17. Vastuunrajoitus ja vaatimusten esittäminen

BOWA:n antamat neuvot koskevat lähtökohtaisesti ainoastaan Suomen lainsäädäntöä, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu. Muuhun kansallisen lainsäädäntöön perustuva neuvonta pohjautuu ainoastaan BOWA:n yleiseen kokemukseen, joten näitä ei tule katsoa oikeudelliseksi neuvonnaksi.

Palveluidemme tarkoituksenmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi asiakkaan tulee antaa BOWA:lle kaikki olennaiset tiedot toimeksiantoon liittyen sekä annettuja tietoja koskevat muutokset.

BOWA:n mahdollinen vastuu vahingoista, mukaan lukien toimeksiannon hoitamisesta vastaavan lakimiehen sekä muiden työntekijöiden mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta, on rajoitettu enintään siihen määrään, joka vastaa 1,5 kertaa BOWA:lle maksettavien toimeksiantopalkkion määrää.

Siltä osin kuin BOWA:n toimittamat palvelut katsotaan kuuluvan BOWA:n varallisuusvastuuvakuutuksen soveltamisalan piiriin, BOWA:n toimeksiannon hoitamiseen liittyvä yhteenlaskettu enimmäisvastuu on joka tapauksessa rajoitettu kahteensataan tuhanteen euroon (200.000,00 €).

BOWA ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu asiakkaalle annetun neuvonnan tai laadittujen asiakirjojen käyttämisestä muuhun kuin niiden alkuperäiseen tarkoitukseen. BOWA:n toimeksiannon hoitamisessa tuotetut palvelut on tarkoitettu vain asiakkaalle, eikä BOWA:lla ole vastuuta kolmansia osapuolia kohtaan.

BOWA ei ole vastuussa sellaisesta työstä, jonka se on toimeksiantoa varten hankkinut ulkopuoliselta neuvonantajalta. BOWA:n vastuusta asiakasta kohtaan vähennetään se määrä, jonka  asiakas saa tai olisi oikeutettu saamaan korvauksena vakuutuksesta tai jonkin muun sopimuksen osapuolena taikka muun korvauksen tai hyvityksen edunsaajana.

BOWA ei milloinkaan vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista tai menetyksistä eikä myöskään kolmansien osapuolten vaatimuksista. BOWA:n osakas tai työntekijä ei ole henkilökohtaisessa vastuussa toimeksiannon hoitamisesta. Asiakas sitoutuu siihen, että se ei nosta kannetta yksittäisiä osakkaita tai työntekijöitä vastaan, paitsi tilanteissa, joissa siihen on pakottavan lainsäädännön mukaan oikeus.

BOWA, toimeksiannon hoitamisesta vastaava lakimies ja muut työntekijät eivät ole vastuussa missään olosuhteissa välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Mahdolliset toimeksiantosuhdetta koskevat korvausvaatimukset on esitettävä BOWA:lle kirjallisesti 12 kuukauden kuluessa oikeudellisen neuvon antamisesta tai siitä, kun toimeksiannon voidaan katsoa päättyneen, riippuen siitä, kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi.

18. Immateriaalioikeudet

Toimeksiannon työn tuloksina syntyneet tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat BOWA:n omaisuutta, mutta asiakas saa oikeuden käyttää niitä toimeksiannon mukaiseen tarkoitukseen omassa toiminnassaan.

19. Lisäykset

Nämä yleiset sopimusehdot tullaan lähettämään asiakkaalle toimeksiantoa solmiessa, jonka lisäksi ne ovat nähtävillä BOWA:n kotisivuilla. BOWA:lla on oikeus halutessaan muuttaa näitä yleisiä toimeksiantoehtoja. Muutokset tulevat voimaan, kun muutetut ehdot on julkaistu BOWA:n verkkosivuilla (www.bowa.fi) ja muutettua ehtoja sovelletaan muutoksen jälkeen syntyneisiin toimeksiantosopimuksiin.

BOWA olettaa, että nämä yleiset sopimusehdot ovat asiakkaan puolelta hyväksytty, ellei asiakas – kohtuullisen ajan kuluessa – ilmoita vastustamisesta toimeksiannosta vastaavalle lakimiehelle.

BOWA pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä toimeksiannon hoitamisesta, mikäli asiakas vastustaa näiden yleisten sopimusehtojen soveltamista toimeksiannon hoitamiseen. BOWA pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai täydentää näitä yleisiä sopimusehtoja joko yleisesti tai jotain yksittäistä toimeksiantoa koskien

20. Henkilötiedot

BOWA käsittelee henkilötietoja sovellettavien lakien mukaisesti muun muassa toimeksiannon hoitamisen yhteydessä, asiakassuhteen hoidossa sekä markkinointitarkoituksissa. Henkilöillä, joiden henkilötietoja BOWA käsittelee, on sovellettavien lakien mukaisesti oikeus saada tietoa BOWA:n käsittelemistä henkilötiedoista ja oikeus vaatia tietojen korjaamista tai poistamista rekisteristä sekä oikeus kieltäytyä vastaanottamasta markkinointia. Asiakas myös hyväksyy sen, että henkilötietoja saatetaan luovuttaa EU/ETA-alueen ulkopuolisiin maihin, mikäli esimerkiksi BOWA:n palveluntarjoajan palvelimet sijaitsevat sellaisessa maassa. BOWA toimii rekisterinpitäjänä toimeksiantojen sekä toimeksiantotiedustelujen yhteydessä tietoonsa tulleiden henkilötietojen osalta. Henkilötietoja voidaan täydentää hakemalla lisätietoja yksityisistä tai julkisista rekistereistä tai muista ulkoisista lähteistä. Tarkemmat tiedot henkilötietojen käsittelystä löydät tietosuojaselosteestamme. Henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä voit myös ottaa yhteyttä meihin [email protected]

21. Referenssit

Ellei toisin sovita, BOWA varaa oikeuden nimetä palveluitaan käyttävät tahot (kuten yrityksen nimi ja/tai logo) asiakkainaan markkinointimateriaalissa, kuten verkkosivustolla. Mikäli BOWA:lla on syytä olettaa, että asiakas ei tahtoisi asiakassuhdetta koskevan tiedon tulevan julkiseksi, pyytää BOWA kuitenkin etukäteistä lupaa asiakkaan nimen käyttämiseen.

22. Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Näihin yleisiin sopimusehtoihin ja toimeksiantoon sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä ja periaatteita.

Näistä ehdoista ja toimeksiannosta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus koostuu yhdestä välimiehestä. Välimiesmenettelyn lopputulos on salainen.

Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki.

Edellä sanotusta huolimatta BOWA:lla on oikeus saattaa BOWA:n riidattomia palkkioita, kustannuksia ja kuluja koskevat vaatimukset Helsingin käräjäoikeuden tai Asiakkaan kotipaikan toimivaltaisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Mikäli asiakas katsotaan Kuluttajansuojalaissa tarkoitetuksi kuluttajaksi, on tällä kuitenkin oikeus nostaa kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä asiakkaalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

23. Yhteydenotot

BOWA Legal Oy
www.bowa.fi
Pieni Roobertinkatu 11, liikehuoneisto 7
00130 Helsinki

Puhelin: 010 341 4400
E-mail: [email protected]
Y-tunnus 3005519-2
Arvonlisäverotunniste FI3005519

Haluatko kysyä lakiasioista? Jätä yhteystietosi niin asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. 

BOWA logo valkoinen
Yhteystietojen jättäminen ei sido sinua mihinkään, mutta jättämällä tietosi annat suostumuksesi siihen, että BOWA säilyttää tietosi. Tutustuthan tietosuojaselosteeseemme, josta ilmenee miten tietojasi säilytämme.

Varaa maksuton kartoitus

Jätä yhteystietosi ja soitamme sinulle arkipäivän kuluessa!

BOWA Legal Oy

Pieni Roobertinkatu 11
00130 Helsinki

+358 10 341 4400

Yhteystietojen jättäminen ei sido sinua mihinkään, mutta jättämällä tietosi annat suostumuksesi siihen, että BOWA säilyttää tietosi. Tutustuthan tietosuojaselosteeseemme, josta ilmenee miten tietojasi säilytämme.