fbpx

Veronkierto

Veronkiertoa vai verosuunnittelua?

Nämä kaksi käsitettä saattavat mennä helposti sekaisin. Onko veronkierto ja verosuunnittelu sallittua? Missä menee raja veronkierron ja verosuunnittelun välillä?

Sekä veronkierrossa että verosuunnittelussa on kyse omien verojen pienentämisestä ja sitä kautta tulevista säästöistä vuositasolla. Veronkierrossa on kyse verojen keinotekoisesta välttelystä ja se on kiellettyä. Kiellettyä on esimerkiksi antaa lahjaksi lapselle omaisuutta ja tehdä siitä velkakirja ilman aikomusta koskaan lyhentää velkaa. Verosuunnittelu on sen sijaan sallittua ja kannattavaa. Verosuunnittelua on esimerkiksi verohallinnon kulloinkin salliman lahjaverorajan alle jäävän lahjan antaminen lapsille.

Verosuunnittelu vaatii erityisosaamista, eikä se siten ole edes jokaiselle juristille tuttua. Veronkiertoon voi syyllistyä vahingossa ja huomaamattaan, ja siitä seuraukset voivat olla vakavia.

Verosuunnittelu kannattaa aina antaa veroasioihin erikoistuneen juristin hoidettavaksi. Verotus sekä verosuunnittelu kuuluvat BOWA:n ydinosaamiseen. Osakkaamme Paula sekä juristimme Valtteri avustavat sinua ja yritystäsi ammattitaitoisesti ja ymmärrettävästi verotukseen liittyvissä kysymyksissä.

Sallittu verosuunnittelu

Verosuunnittelu tarkoittaa tapahtumasta aiheutuvien verojen määrän minimointia lain sallimissa rajoissa. Verosuunnitteluun liittyy monia vaikeita kysymyksiä ja usein monia eri vaihtoehtoja. Yritys, yrittäjä ja yksityishenkilö voivat kaikki hyötyä verosuunnittelusta.

Sallittua verosuunnittelua on monet tavanomaiset päätökset kuten:

  • Holdingyhtiön perustaminen, joka voi olla tietyissä tilanteissa järkevä keino optimoida sijoittajan sijoitustoimintaa
  • Tai että osakeyhtiössä toimivan yrittäjän voi olla hyvä miettiä, nostaako hän yrityksestään palkkaa vai osinkoa, tai hankkiiko hän käyttöönsä työsuhdeasunnon tai -auton.

Kaikissa näissä valinnoissa on kyse sallitusta verosuunnittelusta. Toinen tavaomainen verosuunittelun kohde on perintöverojen minimointi verosuunnittelun avulla. On täysin sallittua valita olemassa olevista olosuhteista ja toimenpiteistä se, jolla saavutetaan myös verotuksen kannalta verovelvolliselle edullisin lopputulos.

Kielletty veronkierto

Yleinen veronkiertosäännös (VML 28§)

Veronkiertoa koskeva yleissäännös löytyy laista verotusmenettelystä (VML) 28 §:stä.

"Jos jollekin olosuhteelle tai toimenpiteelle on annettu sellainen oikeudellinen muoto, joka ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta, on verotusta toimitettaessa meneteltävä niin kuin asiassa olisi käytetty oikeaa muotoa. Jos kauppahinta, muu vastike tai suoritusaika on kauppa- tai muussa sopimuksessa määrätty taikka muuhun toimenpiteeseen on ryhdytty ilmeisesti siinä tarkoituksessa, että suoritettavasta verosta vapauduttaisiin, voidaan verotettava tulo ja omaisuus arvioida."

Kyseisen säännöksen nojalla esimerkiksi kauppakirja, joka on nimetty lahjakirjaksi, voidaan siis sivuuttaa verotuksessa ja käsitellä kuten kauppakirjaa esimerkiksi varainsiirtoverotuksessa.

Erityiset veronkiertosäännökset

Yleisen veronkiertoa koskevan VML 28 §:n lisäksi on olemassa niin kutsuttuja erityisiä veronkiertosäännöksiä.

Osakeyhtiön osakkaille yleisin veronkierroksi katsottu toimi on peitellyn osingon jakaminen osakkaalle. Peiteltyä osinkoa säännelläänkin erikseen VML 29 §:ssä. Verotusmenettelylain lisäksi veronkiertoa koskevia erityissäännöksiä löytyy lisäksi esimerkiksi laista elinkeinotulon verottamisesta, tullilaista, perintö- ja lahjaverolaista, arvonlisäverolaista, varainsiirtoverolaista, autolaista sekä valmisteverotuslaista.

Yleensä ensin tutkitaankin, onko kyseessä ollut VML 29 §:ssä tarkoitettu peitelty osinko tai jokin muu tilanne, johon soveltuu erityinen veronkiertoa koskeva säännös. Vastatämän jälkeen tutkitaan VML 28 yleisen veronkierto -säännöksen soveltuminen. 

Seuraamukset veronkierrosta

Veronkierrossa on siis kyse kielletystä ja keinotekoisesta verojen välttelystä. Veronkiertoa koskevien säännösten soveltaminen ei edellytä sitä, että veroilta olisi vältytty kokonaan. Veronkierrosta voi seurata veronkorotuksia, joista päättää verottaja omassa hallinnollisessa prosessissaan. Pahimmassa tapauksessa veronkierrosta voi seurata myös rikossyyte, ja tuomitusta rikoksesta jopa vuosia ehdotonta vankeutta.

Niin kutsutun ne bis in idem -periaatteen mukaisesti samasta asiasta ei kuitenkaan voida määrätä kahta rangaistusta eli veronkorotusta sekä rikosoikeudellista rangaistusta. KKO:n mukaan verottajan määräämä veronkorotus ei itsessään ole rangaistus, mutta sitä on pidettävä rangaistuksen luonteiseksi seuraamuksena, minkä vuoksi rikosoikeudellinen ne bis in idem -periaate soveltuu veronkiertoon ja siitä määrättäviin seuraamuksiiin.

Veronkierto Rikoksena

Veronkierto -nimistä rikosta ei löydy rikoslaistamme, vaan kyse on yleiskielisestä nimityksestä. Veronkiertoa rikosprosessissa käsitelläänkin nimikkeillä veropetos, törkeä veropetos, lievä veropetos sekä verorikkomus. Veronkierroksi katsottavat rikokset ovat talousrikoksiin kuuluvia rikoksia ja liittyvät usein yritystoiminnassa ilmenneisiin kirjanpitorikoksiin. Yleensä veropetos seuraa kirjapitorikoksesta. Jos kirjanpitoa ei ole laadittu lain edellyttämällä tavalla, seurauksena on usein vältetyt verot.

Onkin hyvin tavanomaista, että syyttäjä nostaa syytteen sekä kirjanpitorikoksesta että veropetoksesta, jos yrityksen kirjanpitoa on laiminlyöty.

Raja verosuunnittelun ja veronkierron välillä

Tarkkaa rajaa sallitun verosuunnittelun ja kielletyn veronkierron välillä ei voida etukäteen määritellä, sillä kyse on aina yksittäistapauksellisesta arvioinnista.

Rajanvetoa tehtäessä tulee ottaa huomioon esimerkiksi aiempi oikeuskäytäntö. Oikeuskäytännön kautta onkin kehittynyt tiettyjä linjanvetoja siitä, mitä on pidetty verosuunnitteluna ja mitä veronkiertona. Verohallinnolta on aina mahdollista ja suositeltavaa hakea ennakkoratkaisua tiettyyn yksilöityyn tilanteeseen. BOWA:n asiantuntevat verojuristit tunnistavat, milloin ennakkoratkaisua kannattaa hakea, ja auttavat sinua verosuunnittelussa ilman vaaraa syytteeseen joutumisesta!

Usein kysytyt kysymykset veronkierrosta

Tarkkaa rajaa ei voida etukäteen määritellä, sillä kyse on yksittäistapauksellisesta arvioinnista. Verosuunnittelussa kannattaa aina olla yhteydessä verotuksen tuntevaan juristiin. Joskus toimet, joita ajattelee täysin sallituiksi, voivat olla kiellettyä veronkiertoa.

Yleinen veronkiertosäännös löytyy verotusmenettelylaista eli laista verotusmenettelystä (VML 28 §). Erityisiä veronkiertosäännöksiä löytyy VML lisäksi muusta verolainsäädännöstä. Tällaisia löytyy esimerkiksi perintö- ja lahjaverolaista, varainsiirtoverolaista ja elinkeinoverolaista. Verorikoksia (veropetos) koskevat säännökset löytyvät rikoslaista (rikoslain 29 luku).

Veronkierrossa on kyse verojen välttämisestä keinotekoisin toimin. Veroja voidaan välttää antamalla liiketoimelle esimerkiksi näennäisesti jokin toinen muoto. Kun suoritettujen toimenpiteiden tai toimenpiteen taustalla ei ole ollut verotuksesta riippumattomia syitä eli esimerkiksi liiketaloudellisia syitä, vaan tarkoituksena on ollut nimenomaan verojen välttely, on kyse kielletystä veronkierrosta.

Veroparatiiseiksi kutsutaan matalan tai olemattoman verotuksen  alueita eli niin sanottuja veroetumaita. Veroetuvaltioissa eli veroparatiiseissa on usein myös hyvin tiukka pankkisalaisuus, minkä takia niitä on helppo hyödyntää veronkierrossa.

Yleensä veroparatiisilla viitataan johonkin pieneen saarivaltioon kuten Panama, Bahamasaaret, Bermuda ja Caymansaaret.

OECD on määritellyt veroparatiisit seuraavin kuvauksin:

  • matala verotus tai ei verotusta lainkaan ja tiukka pankkisalaisuus
  • ei kansainvälisiä sopimuksia muiden valtioiden kanssa verotustietojen vaihtamiseksi
  • lainsäädäntö ei takaa omistuksen läpinäkyvyyttä silloin, kun yhtiöiden tai esimerkiksi säätiöiden omistajien ja edunsaajien kotipaikka on muualla kuin rekisteröintivaltiossa.

Esimerkiksi julkisuudessa aiemmin esillä olleet Pandoran paperit, Panama-paperit sekä Bahama-paperit liittyivät veroparatiiseihin. Yleensä kyse veroparatiisin sisältävässä järjestelyssä on kulissista, jonka tarkoituksena on häivyttää omaisuus verojen kiertämiseksi.

Vuokraustoiminnan harjoittaminen Airbnb:n kautta ei itsessään ole veronkiertoa.  Jos vuokraaja kuitenkin jättää ilmoittamatta AirBnB:n kautta saamansa vuokratulot, kyse on veronkierrosta.

Veron kiertämisestä voi seurata myös rikosoikeudellinen rangaistus. Lievästä veropetoksesta määrättävä rangaistus on sakkoa. Veropetoksesta voidaan tuomita sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta ja törkeästä veropetoksesta voidaan tuomita vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Lisäksi rikoslaissamme on säännös verorikkomusta koskien. Verorikkomuksesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Yrittäjä voi joutua syytteeseen verorikkomuksesta tai eri asteisista veropetoksista esimerkiksi silloin, jos yrityksen veroilmoittaminen ei vastaa totuutta tai kirjanpito on laiminlyöty. 

Yrittäjä on usein pienen osakeyhtiön hallituksen jäsen ja/tai toimitusjohtaja. Tällöin yrittäjällä on rangaistuksen uhalla velvollisuus huolehtia yrityksen kirjanpidosta ja veroilmoittamisesta. Väärä veroilmoitus voi johtaa veropetokseen.

Veronkierron ilmianto on mahdollista tehdä Verottajan sivulta löytyvällä ilmiantolomakkeella, jolla voi antaa vihjeen verovilpistä.

Asiantuntijamme verotuksessa

Paula Bock

Heräsikö kysymyksiä?

Varaa 30min maksuton konsultaatio BOWA:n asiantuntijan kanssa ja vastaamme niihin!

Heräsikö Artikkelista kysymyksiä?

BOWA:n verotukseen erikoistuneet juristit auttavat sinua mielellään! Ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan!

Vero-oikeuteen erikoistuneet lakimiehemme:

Paula Bock

Managing Partner

Lakimies Valtteri Gundersby BOWA Legal Oy

Valtteri Gundersby

Legal Counsel

Ota yhteyttä!

Kokeneet asiantuntijamme auttavat sinua mielellään verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Meillä on maksuton alkutapaaminen, ja voit ottaa meihin yhteyttä matalalla kynnyksellä!

Varaa aika suoraan kalenteristamme tai soita 010 341 4400 ja kysy lisää!

Yhteystietojen jättäminen ei sido sinua mihinkään, mutta jättämällä tietosi annat suostumuksesi siihen, että BOWA säilyttää tietosi. Tutustuthan tietosuojaselosteeseemme, josta ilmenee miten tietojasi säilytämme.

Kiinnostaako vastaavanlaiset artikkelit? Tilaa uutiskirjeemme ja pysyt perillä ajankohtaisista lakiasioista. Lupaamme, että saat rahanarvoisia etuja etkä ylimääräistä roskapostia!

BOWA logo valkoinen

Haluatko pysyä ajantasalla lakiasioista?

BOWA Legal

Tilaa uutiskirjeemme, ja saat sähköpostiisi kootusti uusimmat artikkelimme.

Lähetämme kirjeitä 1-2 kuukaudessa, joten turhaa spämmiä et meiltä saa!

Yhteystietojen jättäminen ei sido sinua mihinkään, mutta jättämällä tietosi annat suostumuksesi siihen, että BOWA säilyttää tietosi. Tutustuthan tietosuojaselosteeseemme, josta ilmenee miten tietojasi säilytämme.

Maksuton kARTOITUS

Jätä yhteystietosi ja soitamme sinulle arkipäivän kuluessa!

BOWA Legal Oy

Pieni Roobertinkatu 11
00130 Helsinki

Yhteystietojen jättäminen ei sido sinua mihinkään, mutta jättämällä tietosi annat suostumuksesi siihen, että BOWA säilyttää tietosi. Tutustuthan tietosuojaselosteeseemme, josta ilmenee miten tietojasi säilytämme.