fbpx

Kuluttajansuojalaki muuttuu 2023

Black Weekin kunniaksi on syytä kirjoittaa kuluttajansuojalakiin vuoden 2023 alussa tulevista muutoksista. Muutosten tavoitteena on kuluttajansuojan parantaminen entisestään. Muutosten keskiössä ovat muun muassa alennusmarkkinointi, puhelinmyynti ja henkilöön kohdistuvat palvelut. Kuluttajansuojalain uudet säännökset, joita käsittelemme tässä artikkelissa, tulevat voimaan 1.1.2023.

Yrittäjä, lue artikkelimme, niin tiedät, mikä on sallittua markkinoinnissa kuluttajille. 

Mikä on kuluttajansuojalaki ja mitä siitä täytyy tietää?

Kuluttajansuojalaki (KSL) sääntelee nimenomaan kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välistä suhdetta, sillä lainsäätäjä kokee elinkeinonharjoittajan olevan kuluttajaa vahvemmassa asemassa. Tämän johdosta kuluttajansuojalaki tarjoaa erinäisiä oikeuksia, mutta myös velvollisuuksia kuluttajille.

On erittäin tärkeää huomata, että kuluttajansuojalaki ei sovellu kahden yksityishenkilön väliseen kaupankäyntiin. Esimerkiksi, jos ostat käytettyjä tuotteita yleiseltä markkinapaikalta internetistä, kuluttajansuojalain säännökset etämyynnistä eivät sovellu. Sen sijaan yksityishenkilöiden väliseen kaupankäyntiin sovelletaan kauppalakia, joka on oikeuksiltaan hieman rajatumpi ja osapuolten kannalta tasapuolisempi. 

Puhelinmyyntiin kirjallinen vahvistusmenettely

Puhelinmyynnissä otetaan vuodenvaihteessa käyttöön kirjallinen vahvistusmenettely. Käytännössä myyntipuhelun jälkeen puhelinmyyjän on erikseen lähetettävä kuluttajalle kirjallinen tarjous, joka kuluttajan pitää hyväksyä erikseen, jotta kauppa sitoo kuluttajaa. Mikäli kuluttaja ei hyväksy erillistä tarjousta kirjallisesti, ei se sido kuluttajaa.

Kirjallinen vahvistus on kuluttajansuojan kannalta tärkeä muutos, sillä se antaa kuluttajalle mahdollisuuden tutustua omalla ajallaan sopimuksen sisältöön ilman puhelinmyyjän asettamia ”ota tai jätä” -paineita. Muutos parantaa erityisesti niiden kuluttajien asemaa, joiden ymmärryskyky on heikentynyt esimerkiksi iän, sairauden, puutteellisen kielitaidon tai muun syyn takia.

Omnibus-direktiivi astuu viimeinkin voimaan

Euroopan unionin kuluttajansuojaa käsittelevän Omnibus-direktiivin vaikutukset astuvat kuluttajansuojalain muutoksen nojalla viimeinkin voimaan 1.1.2023, vaikka lakipaketin alkuperäinen voimaantulo oli tarkoitettu jo toukokuulle 2022. Omnibus-direktiivi sisältää seuraavia muutoksia kuluttajansuojaan:

1) Alennusmarkkinointi uudistuu

Hinnanalennusilmoituksia (kansankielellä ALE-ilmoituksia) koskeva kuluttajansuojalain 2 luvun 11 § uudistuu täysin Omnibus-direktiivin myötä. Uuden säännöksen myötä alennusmyynnissä ilmoitettavan hinnanalennuksen tulee vastata todellista hinnanalitusta tuotteen aiempaan hintaan verrattuna. Tavaroiden alennusmarkkinoinnissa on käytännössä vastaisuudessa ilmoitettava alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana.

Tämän muutoksen tarkoituksena on estää yleistynyt trendi, jossa ennen isoja myyntikausia (Black week, Singles’ day, joulusesonki yms.) kaupat nostavat hetkellisesti tuotteiden hintoja, jotta alennus näyttäisi suuremmalta, vaikka tosiasiassa tuote ei olisi välttämättä halvempi kuin alennuskautta edeltäneenä aikana. Useat verkkokaupat ovat jääneet kiinni hintojen nostamisesta siten, että uusi alennushinta on tavaran aikaisempi tavallinen myyntihinta. Jos esimerkiksi nettikaupassa myytäisiin tiettyä tuotetta alennuksella hintaan ”125 € (normaalisti. 200 €)”, sama tuote on voinut olla myynnissä samalla 125 €:n hinnalla ilman alennusta ennen sesonkia.

Jos sen sijaan yhtäjaksoisessa enintään 60 päivää kestävässä markkinointikampanjassa hinnanalennus suurenee asteittain, alimpana hintana voidaan ilmoittaa se alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu ensimmäistä hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Nopeasti pilaantuvia elintarvikkeita aiemman alimman myyntihinnan ilmoittamisvelvollisuus ei kuitenkaan koske, sillä näiden tuotteiden hinta saattaa olla altis muutoksille.

Kuluttaja-asiamies on linjannut tarkemmista alennus- ja edullisuusilmaisujen markkinointikäytännöistä kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilla

2) Kotimyynnin peruuttamisoikeus laajenee

Kuluttajansuojalain 6 lukuun (kotimyyntiä ja etämyyntiä koskeva luku) tulee uusia säännöksiä koskien kotimyyntiä. Ensiksi kuluttajalla tulee vuoden 2023 alusta kotimyynnin peruuttamisoikeus myös niin kutsutun mittatilaustavaran osalta niissä tilanteissa, kun kuluttaja ei ole itse pyytänyt/tilannut kotikäyntejä. Jos kuluttajan ovelle mennään tarjoamaan mittatilauksena tehtyä palvelua, asennusta tai tuotetta, on kuluttajalla oikeus peruuttaa tehty kauppa viimeistään 14 päivän kuluessa. Tavallisesti mittatilaustuotteiden osalta peruuttamisoikeus on suppeampi.

Toiseksi muutos koskee myös peruuttamisoikeudesta kertomista. Jos kuluttajalla ei ole lakiin perustuvaa peruuttamisoikeutta, myyjän on jo lain nykytilassa kerrottava tästä ennen sopimuksen solmimista kuluttajan kanssa. Vuoden 2023 lakimuutoksen myötä tämän velvollisuuden laiminlyöminen johtaa siihen, että sopimus ei sido kuluttajaa.

3) Kuluttaja-arvostelujen säännöt tiukentuvat

Tekaistut ja ostetut kuluttaja-arvostelut ovat olleet jo pidemmän aikaa ongelmallisia varsinkin sellaisten kauppojen osalta, joiden tuotteita ostetaan yksinomaan tai pääasiassa netistä. 

Lainmuutoksen myötä kuluttaja-arvostelujen yhteydessä on annettava tieto siitä, onko yritys varmistanut julkaistujen arvostelujen olevan peräisin kuluttajilta, jotka ovat oikeasti käyttäneet hyödykettä tai ostaneet sen. Sen lisäksi on kerrottava, miten asia on varmistettu. 


Nimenomaisesti kiellettyjä markkinointikeinoja ovat:

  • Kuluttaja-arvostelujen tai suosittelujen ostaminen
  • Tekaistujen kuluttaja-arvostelujen tai suosittelujen esittäminen
  • Kuluttaja-arvostelujen tai sosiaalisen median suosittelujen vääristeleminen

Muutos johtanee siihen, että nettisivuilla ilmoitetaan asiakkaan arvostelun yhteydessä hänen ostamansa tuotemalli tai palvelu yhä tarkemmin. Kuluttajansuojan kannalta muutos on erittäin tervetullut, koska aidot arvostelut tuovat paljon lisäarvoa kuluttajien ostoharkintaan ja ostetut tai tekaistut arvostelut vääristävät yritysten välistä kilpailua.

3) Uudet tiedonantovelvollisuudet verkossa toimivien markkinapaikkojen tarjoajille

Mikäli sopimus tehdään verkossa toimivalla markkinapaikalla, tulee markkinapaikan tarjoajan kertoa kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä esimerkiksi se, onko myyjä ilmoituksensa mukaan elinkeinonharjoittaja vai muu taho. Mikäli myyjä on esimerkiksi yksityishenkilö elinkeinonharjoittajan sijaan, tulee kertoa myös se, että kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuvia oikeuksia ei sovelleta tehtyyn sopimukseen.

Käytännössä tämä tarkoittanee sitä, että yleisillä markkinapaikka-alustoilla (esimerkiksi Facebook Marketplace ja Tori.fi) markkinapaikkojen on eriteltävä myynti-ilmoituksissa elinkeinonharjoittajat ja yksityishenkilömyyjät. 

Henkilöön kohdistuvien palveluiden kuluttajansuoja paranee

Kuluttajan oikeudet parantuvat henkilöön kohdistuvien palveluiden virhe- ja viivästystilanteissa, kun kuluttajansuojalaki saa uusia säännöksiä kuluttajien oikeuksista ja velvollisuuksista näissä tilanteissa. Lakiin lisätään myös säännökset koskien vakiokorvausta, jos kuluttaja peruuttaa palvelun. Jatkossa kuluttajilla tulee olemaan oikeus peruuttaa palvelu pakottavien syiden, kuten äkillisen sairastumisen tai tapaturman, vuoksi ilman peruutusmaksua. Nykyisin kuluttajansuojalaki ei sisällä säännöksiä kuluttajan oikeuksista virhe- ja viivästystilanteissa, kun kyse on henkilöön kohdistuvista palveluista. Nykyisen ratkaisukäytännön mukaan näihin palveluihin on sovellettu kuluttajansuojalain 8 luvun säännöksiä.

Henkilöön kohdistuvilla palveluilla tarkoitetaan sosiaali- ja terveyspalveluja, varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluja, liikunta- ja muita hyvinvointipalveluja, elämys- ja juhlapalveluja, ravintolapalveluja, taksiliikenteen palveluja, ulkonäköön kohdistuvia palveluja sekä vapaa-ajan kursseja. Soveltamisalan ulkopuolelle jäävät muun muassa kuluttajalle tarjottavat sijoitus- ja muut rahoituspalvelut, viestintäpalvelut sekä asianajo- ja muut lakipalvelut. 

Henkilöön kohdistuvien palvelujen osalta on tarkoitus noudattaa pääosin kuluttajansuojalain 8 lukua, mutta kuitenkin siten, että huomioon tulisi otetuksi vahinkojen erityispiirteet. Vahingot näitä palveluita koskien ovat yleensä henkilövahinkoja. Näiden palveluiden viivästymisestä johtuen tilaajalla on oikeus pidättyä maksamasta palvelun hintaa, vaatia sopimuksen täyttämistä tai hinnanalennusta tai olennaisen viivästyksen vuoksi sopimuksen purkua. Lisäksi tilaajalla on viivästyksen vuoksi oikeus vahingonkorvaukseen. Virheestä johtuen tilaajalla on oikeus pidättyä maksusta, vaatia virheen oikaisua, vaatia hinnanalennusta tai sopimuksen purkua sekä oikeus vahingonkorvaukseen.

Henkilöön kohdistuvien palveluiden osalta asian käsittely on vielä kesken, eikä säädöstä ole vielä hyväksytty. Jos haluat tutustua lainsäädäntöhankkeeseen tarkemmin, lisätietoa löydät oikeusministeriön sivuilta.

Kuluttajansuojalaki muuttuu tiiviisti

Tiesitkö, että kuluttajansuojalaki muuttui viimeksi 1.1.2022. Kirjoitimme silloinkin kuluttajansuojan muutoksista, kun lakimuutoksen myötä myös digitaaliset tavarat ja palvelut kuuluivat kuluttajansuojan piiriin. Lue artikkelimme vuoden 2022 muutoksista tästä!

Heräsikö kysymyksiä?

Varaa 30min maksuton konsultaatio BOWA:n asiantuntijan kanssa ja vastaamme niihin!

Kysy lisää lakimiehiltämme:

Paula Bock

Managing Partner

Matti Vansén

Co-Founder

BOWA:n osakas ja juristi Matias Isotalo

Matias Isotalo

Partner

Valtteri Gundersby

Valtteri Gundersby

Legal Counsel

Haluatko pysyä ajantasalla lakiasioista?

BOWA Legal

Tilaa uutiskirjeemme, ja saat sähköpostiisi kootusti uusimmat artikkelimme.

Lähetämme kirjeitä 1-2 kuukaudessa, joten turhaa spämmiä et meiltä saa!

Yhteystietojen jättäminen ei sido sinua mihinkään, mutta jättämällä tietosi annat suostumuksesi siihen, että BOWA säilyttää tietosi. Tutustuthan tietosuojaselosteeseemme, josta ilmenee miten tietojasi säilytämme.

Jäikö kysyttävää lakiasioista? Jätä yhteystietosi niin asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. 

BOWA logo valkoinen

Maksuton konsultaatio

Jätä yhteystietosi ja soitamme sinulle arkipäivän kuluessa!

BOWA Legal Oy

Pieni Roobertinkatu 11
00130 Helsinki

Email: [email protected]

Yhteystietojen jättäminen ei sido sinua mihinkään, mutta jättämällä tietosi annat suostumuksesi siihen, että BOWA säilyttää tietosi. Tutustuthan tietosuojaselosteeseemme, josta ilmenee miten tietojasi säilytämme.